KONTAKT Z IDIL

Nasi Klienci mówią, że najlepszym potwierdzeniem jakości i skuteczności pracy IDIL jest fakt, że powracają z nowymi zamówieniami 

jako stali i zadowoleni Klienci.

 

Mówią również, że prace IDIL są zawsze dobrym przykładem opracowań par excellence naukowych, charakteryzujących się kompleksowością, gruntownością i odpowiedzialnością.

Działaniem skutecznym jest tylko to, które doprowadza do osiągnięcia zakładanego celu. W praktyce spotykane są oczywiście działania, które do celu nie prowadzą, jak również i takie, które noszą miano działań przeciw-skutecznych, tj. oddalających od wyznaczonego celu. IDIL jako samofinansujący się instytut naukowy nie może sobie pozwolić na działania nieskuteczne. Dlatego też, wykorzystuje naukowe metody rozwiązywania problemów, zapewniające skuteczność i efektywność działania. Generalnym celem IDIL jest zawsze zadowolenie Klientów. Wynika ono głównie z faktu, że osiągnęli to, do czego dążyli, powierzając wykonanie pracy przez IDIL.

Warunkiem koniecznym efektywnego rozwiązywania problemów jest dobra współpraca między Zamawiającym i Wykonawcą. Z tego też względu, IDIL  zwraca baczną uwagę, aby już na etapie rozmów wstępnych zaistniały niezbędne przesłanki dobrej współpracy, opartej na wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu i zgodności celów. Jedną z form współpracy jest bezpłatne udostępnienie wyników niektórych badań własnych. Przykładem tego jest www.katalogbarier.pl Zapewnia on bezpłatny dostęp do oferowanych na polskim rynku systemów barier ochronnych, o właściwościach  użytkowych zgodnych z obowiązującymi przepisami. Do końca 2019 roku miał on około  milion odsłon.

Misją IDIL jest świadczenie usług naukowego wsparcia tym, którzy widzą potrzebę i możliwości jego wykorzystania do skutecznej i efektywnej realizacji zdefiniowanych przez siebie celów.

4.

 

Sformułowanie i gruntowne zweryfikowanie skuteczności wyciągniętych wniosków. Opracowanie sprawozdania z wykonanej pracy. Przekazanie Klientowi jego treści w uzgodnionej formie.

3.

 

Realizacja - krok po kroku - umownie zdefiniowanego zakresu pracy.

Sukcesywne informowanie Klienta o uzyskiwanych wynikach - na każdym istotnym etapie realizacji.

2.

 

Negocjacje w celu sformułowania treści umowy na wykonanie niezbędnych prac.

Obustronne podpisanie umowy określającej zasady

organizacyjne i finansowe współpracy.

1.

 

Przesłanie do IDIL zapytania o ofertę. Ustalenie terminu spotkania,  na którym zostanie omówiony stan aktualny, zdefiniowany problem i cel pracy. Przygotowanie oferty przez IDIL i dostarczenie jej Klientowi.

Proces współpracy

Co mówią nasi Klienci?

Dewizą IDIL jest "Fides" - łacińskie słowo „zaufanie”. IDIL stara się być wiarygodnym partnerem swoich klientów i na tej bazie skutecznie rozwiązywać powierzane zadania. Kapitał zaufania zawsze stanowi podstawę współpracy - jest warunkiem koniecznym, ale nie jest warunkiem wystarczającym. Ważne są fachowe kompetencje osób zaangażowanych w rozwiązywanie problemu. W tym zakresie IDIL, dzięki swej elastycznej strukturze organizacyjnej i współpracy z ekspertami krajowymi i zagranicznymi jest w stanie, w każdym przypadku, powołać zespół osób kompetentnych, którzy szybko i skutecznie rozwiążą powierzony im problem.

Współpraca

Skuteczność

Zaufanie

Misja IDIL

Opinie Ekspertów

Prace Naukowe

IDIL prowadzi prace naukowe, które wzbogacają zarówno wiedzę teoretyczną, odpowiadającą na pytanie: jakie są rzeczy?, jak i wiedzę praktyczną, tj. odpowiadające na pytanie: - jak osiągnąć, aby rzeczy stały się takie a nie innePrace naukowe wzbogacające wiedzę teoretyczną, IDIL wykonuje głównie w ramach badań własnych, natomiast prace wzbogacające wiedzę praktyczną -  na zlecenie Klientów. W zakresie  obu rodzajów badań naukowych IDIL współpracuje w szczególności: - z Politechniką Warszawską, Politechniką Krakowską, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ponadto współpracuje z uczelniami i ośrodkami badawczo - rozwojowymi zagranicznymi.

Doradztwo Techniczne

Instytut Dróg i Lotnisk Sp. z o.o. (IDIL) łączy naukę z praktyką. Dzięki temu efektywnie i skutecznie rozwiązuje problemy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz budowy, utrzymania i napraw nawierzchni drogowych i lotniskowych.

Najskuteczniejsze

naukowe rozwiązania

do Państwa dyspozycji!

W obecnym czasie szczególnie liczy się szybkość działania, która niejako automatycznie wyklucza możliwość gruntownego studiowania literatury i dochodzenia do własnych, skutecznych rozwiązań przez instytucje, które na co dzień muszą korzystać  z aktualnego stanu wiedzy i techniki, jeśli chcą być konkurencyjne. Racjonalną metodą w takiej sytuacji jest korzystanie z opinii instytucjonalnego eksperta, jakim jest de facto IDIL. 

Szczególnym rodzajem opinii ekspertów są opinie biegłego wykonywane na zlecenie sądów i prokuratur. Od kilku lat IDIL skutecznie świadczy tego rodzaju usługi.

"Chcesz mieć sukces, dbaj o detal" - to dewiza doradztwa technicznego IDIL. W myśl tej dewizy, pracownicy naukowi IDIL analizują każdy powierzony im projekt, w taki sposób, aby nie doszło do pominięcia jakiegokolwiek szczegółu, który ma istotne znaczenie z punktu widzenia użyteczności technicznej i ekonomicznej danego przedsięwzięcia. Znaczną część doradztwa technicznego stanowią audyty bezpieczeństwa projektów drogowych. W ramach doradztwa technicznego IDIL bezpłatnie udostępnia Internetowy Katalog Systemów Barier Ochronnych.